ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използването на уебсайт www.georgievibrothers.eu

Дата на последно изменение: 31.03.2023

Собственик и оператор на уебсайт www.georgievibrothers.eu e “Братя Георгиеви” ЕООД.
“Братя Георгиеви” ЕООД Ви предоставят този уебсайт за лична информационна, образователна и развлекателна употреба.
Настоящите Общи условия представляват споразумение между Вас, като потребители на този уебсайт, и “Братя Георгиеви” ЕООД, като собственик на този уебсайт, и уреждат правилата за достъпа и използването му.
Моля, прочетете внимателно тези Общи Условия за ползване, преди да използвате този уебсайт. Част от условията се отнасят за конкретно съдържание на този уебсайт (както е определено по-долу) или за данни, материали или информация, които можете да качите или изпратите към уебсайта („потребителско съдържание“). Такива конкретни термини могат да се използват в допълнение към настоящите Общи условия за ползване или, където има изрично посочени условия.
В настоящите Общи условия за ползване, с думите „ние“ и „наш“ се идентифицира “Братя Георгиеви” ЕООД, а „Вие“ и „Ви“ се отнасят за всяко физическо лице или юридическо лице, които по един или друг начин използват този уебсайт.

Приемане на Общите условия за ползване
С отварянето и посещаването на този уебсайт, отварянето на страници на уебсайта и/или следването на линкове в него и с всяко действие с което осъществявате достъп, сърфиране в уебсайта или използването му по какъвто и да е начин Вие декларирате, че сте запознат със съдържанието на настоящите Общи условия, съгласявате се с тях и ги приемете. Ако не ги приемате, Вие нямате право на достъп или да използвате този уебсайт по какъвто и да е начин.

Промяна на условията
Тези Общи условия за ползване могат да бъдат променяни от “Братя Георгиеви” ЕООД, по тяхна преценка, по всяко време без предизвестие и без изрично уведомление. Датата на последното изменение на Общите Условия е видима за потребителите по всяко време. Регистрираните потребители за получаване на бюлетин ще получат имейл уведомление за промяна на Общите условия. Ако продължавате да посещавате уебсайта, да имате достъп до него или да го използвате се счита, че приемате всички изменения в Общите условия за ползване.
“Братя Георгиеви” ЕООД си запазва правото да премахне уебсайта, да ограничи достъпа до него или да го актуализират по всяко време без предизвестие.

Авторско право и търговски марки
Съдържание на този уебсайт, включително и не само, изображения, дизайн, графики, текст, форматиране, звуци, снимки, изображения, софтуер и други материали и информация, както и подбора и подреждането в него (наричани общо „Съдържание“) е със защитени авторски права и е обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху цялото съдържание на този уебсайт са притежание на “Братя Георгиеви” ЕООД или на лицата, разрешили на “Братя Георгиеви” ЕООД да използват правата върху част или цялото съдържание на уебсайта (лицензодатели).
Всички права върху Съдържанието на уебсайта са запазени. Забранено е да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, публикувате, изтегляте, изпълнявате, показвате, публикувате, предавате, експлоатирате, създавате подобно или еднакво съдържание или по друг начин да използвате всяка част от съдържанието на уебсайта във всяка форма или по какъвто и да е начин, без предварителното писмено разрешение на “Братя Георгиеви” ЕООД или на съответния притежател на права върху интелектуална собственост.
“Братя Георгиеви” ЕООД Ви позволява да разглеждате и изтегляте съдържанието само за лична, нетърговска употреба, при условие, че съхранявате за себе си всички записи за авторски права и други права, съдържащи се в оригиналното съдържание. Не можете да променяте или адаптирате съдържанието по какъвто и да е начин, или да го използвате по друг начин за обществени или търговски цели.
Забранява се копирането, имитирането или използването по друг начин, изцяло или частично на заглавната страница, персонализираните графики, икони на бутони и скриптове в уебсайта, без предварителното писмено разрешение на “Братя Георгиеви” ЕООД.
“Братя Георгиеви” ЕООД почитат интелектуалната собственост на останалите лица. Ако смятате, че Вашата работа е копирана по начин, който нарушава Вашите авторски права, следва да ни уведомите като изпратите имейл на адрес office@georgievibrothers.eu.

Връзки към уебсайтове на трети страни
Връзките и препратките в този уебсайт се предоставят за Ваше удобство. Ако използвате тези връзки, ще напуснете нашия уебсайт. “Братя Георгиеви” ЕООД не контролира уебсайтове, собственост на трети страни. Вие се съгласявате, че “Братя Георгиеви” ЕООД не e одобрил съдържанието на тези сайтове, стоките или услугите, предоставяни на или чрез тези външни уебсайтове. При свързването Ви с такъв сайт, Вие трябва да се запознаете и да приемете неговите условия за ползване, както и това, че не носим отговорност за материали, създадени или публикувани в сайтовете на трети страни. Ако искате да използвате връзките към други сайтове, това е на Ваш собствен риск.
“Братя Георгиеви” ЕООД не носи отговорност за съдържанието, законността, благопристойността или точността на информацията, както и за всички продукти и услуги, които се съдържат в уебсайтове на трети страни.
Посочваме, че други уебсайтове в интернет, включително сайтове на трети страни, свързани с този уебсайт, могат да съдържат материали или информация, които някои хора може да сметнат за обидни или неподходящи, или информацията, която можете да сметнете за неточна, невярна, подвеждаща или измамна, или информация, считана за клеветническа и нарушаваща по един или друг начин закона.
“Братя Георгиеви” ЕООД Ви препоръчва да прочетете Общите Условия за ползване и Политиката за Поверителност на всички други уебсайтове, които посещавате.

Отказ от гаранции
“Братя Георгиеви” ЕООД полага всички усилия, но не гарантира, че (i) сайтът ще отговаря на изискванията и на целите, за които е създаден, (ii) свободният достъп до уебсайта ще бъде безпрепятствен, непрекъснат, навременен, сигурен и без грешки, (iii) резултатите, които могат да бъдат получени от използването на уебсайта ще бъдат точни и надеждни, (iv) сайтът е освободен от вируси или други вредни компоненти или (v) при наличие на грешки в уебсайта, ние ще ги коригираме веднага след откриването им.
Информацията, получена от уебсайта не може да бъде аргумент за лични, бизнес и/или финансови решения. Вие трябва да се консултирате с подходящ специалист, за да получите съдействие за вашата конкретна ситуация.
“Братя Георгиеви” ЕООД не носят отговорност за вреди и пропуснати ползи за Потребителите на уебсайта, причинени от съдържащи се в публикуваните на уебсайта материали.
Информацията, която получавате чрез този уебсайт се предоставя на Ваш риск и Вие носите цялата отговорност за повреди във вашата компютърна система или загуба на данни, включително всички щети, причинени от компютърни вируси вследствие използването на уебсайта и/или връзките към други сайтове в него.

Освобождаване от отговорност
Използването на уебсайта е на Ваш риск. “Братя Георгиеви” ЕООД при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е било вреди, произтичащи от, във връзка с или свързани с Вашия достъп и/или използването или невъзможността да се използва този уебсайт и всички материали, връзки до този уебсайт през други сайтове и/или връзките от него към други сайтове или неправилна и неточна информация на този уебсайт. Това е ограничаване на отговорността, което важи за всички вреди, включително преки и косвени, специални, случайни или последващи щети (включително, но не само материални щети, загуба на ползване, загуба на данни, загуба на бизнес, икономически загуба или загуба на печалба), или други, доколкото е позволено от закона.

Обезщетение и освобождаване
Вие се съгласявате да се въздържате от всякакви искове, претенции за вреди, обезщетения, щети и разходи и, срещу “Братя Георгиеви” ЕООД включително от съпътстващите ги такси и разноски за адвокатски услуги, които възникват от или са свързани с използването на този уебсайт, и която и да е дейност, свързана с използването на уебсайта от Вас. Всяко съобщение, материал и публикация, които се предават чрез този уебсайт и са в нарушение с тези Общи условия или са в нарушение на правата на трето лице, ще доведат до прекратяване на достъпа Ви до този уебсайт. Споровете между Вас и един или повече други потребители не ангажират по никакъв начин отговорността на “Братя Георгиеви” ЕООД.
“Братя Георгиеви” ЕООД си запазват правото да търсят обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на уебсайта.

Защита на личните данни
“Братя Георгиеви” ЕООД поемат ангажимент да предприемат всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на уебсайта, съгласно Закона за защита на личните данни. За повече информация за мерките, които предприемаме за защита на Вашите лични данни, можете да намерите в нашата Политика за Поверителност.
Когато е необходимо, Посетителите на уебсайта предоставят лични данни за обработка с изрично съгласие, в писмен (електронен) вид и за всеки конкретен случай.
Възможно е да бъдем задължени да предоставим информация поради законово изискване за нас или по съдебен ред. Ние си запазваме правото да разкриваме Вашата лична информация, за да спазим приложимите закони и законните искания на държавата или регулаторните органи за информация.

Забранено за незаконна или забранена дейност
Като условие за ползване на този уебсайт, Вие се съгласявате да не използвате този уебсайт за незаконни или забранени от тези условия и от закона цели.
Вие се съгласявате да бъдете отговорни за използването от Ваша страна на уебсайта.
Вие се съгласявате да не публикувате или предавате чрез този уебсайт незаконни, заплашителни, унизителни, опозоряващи, вулгарни, неприлични, непристойни, обидни, пораждащи омраза или други нежелателни материали от всякакъв вид, включително всякакви материали, които насърчават престъпно поведение или поведение, което ще доведе до наказателна, гражданска и административна отговорност, нарушаване на правата на личен живот на другите, нарушаване на правото на интелектуална собственост на “Братя Георгиеви” ЕООД и/или на трети лица или по друг начин нарушаващи права признати от национални и/или международни закони.
Вие се съгласявате да не използвате този уебсайт по начин, който да застраши или повреди функционирането на уебсайта.
Вие се съгласявате да не използвате този уебсайт по начин, който може да възпрепятства нормалното използване на уебсайта от други потребители. Вие се съгласявате да използвате всички подходящи средства, за да откривате и отстранявате всякакви вредни вируси или деструктивни програми от Вашите устройства, преди да изпращате материали към този уебсайт. Нямате право да „хаквате“, „краквате“, „скрейпвате“, „краувате“ този уебсайт директно или индиректно чрез инструменти като паяци, роботи, крауерс, скрейпърс, фрейминг, айфреймс или RSS фийдове и всякакви други подобни.
“Братя Георгиеви” ЕООД си запазва правото, по своя преценка, да спре или да прекрати достъпа Ви до този уебсайт и да забрани всякакви настоящи и бъдещи използвания на този уебсайт (или част от него) за Вас, ако не спазвате която и да е точка от тези Общите Условия.

Спиране на уебсайта
“Братя Георгиеви” ЕООД си запазва правото по всяко време и от време на време да изменя, преобразува, подобрява уебсайта и/или временно или постоянно да прекратяват достъпа до него (или част от него) по всяко време, без предупреждение или съгласие на потребителите.

Приложимо право и разрешаване на спорове
“Братя Георгиеви” ЕООД представа материали и информация на този уебсайт, за които Вие давате съгласието си и отговаряте за всяко действие, което извършвате във или чрез този уебсайт, за достъпа или използването му.
За въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор и не уредени в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Разделяне
Ако някоя разпоредба от тези Общи Условия се приеме за незаконна, нищожна или по някаква причина, неприложима от компетентен съд, тогава невалидната или неприложима разпоредба ще бъде заменена от валидна, приложима разпоредба, която най-точно съответства на намерението на първоначалната разпоредба. Валидността и приложимостта на всички останали разпоредби не се засягат.

Всички права на текстовете на този уебсайт са собственост на “Братя Георгиеви” ЕООД.

Никаква част от тях не може да бъде възпроизвеждана, освен с изричното съгласие на автора.

Братя Георгиеви ЕООД

ЕИК: 103541300

МОЛ: Ангел Костов Георгиев